We gebruiken cookies om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.
Zo kunnen we je ook buiten kruidvat.be relevante aanbiedingen doen. Als je verder surft accepteer je onze cookies. meer info

1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Kruidvat Retail B.V. gevestigd te Renswoude , aan het adres Nijborg 17, te Renswoude (hierna: "Kruidvat") georganiseerde promotionele actie (hierna: "deze Actie") en zijn tevens te raadplegen op de website www.kruidvat.be.
1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.3 Kruidvat is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Kruidvat daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Kruidvat bekend gemaakt worden via de website www. kruidvat .be.
1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Kruidvat gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.5 Deze actie begint op 07 juli 2009 en eindigt op 19 juli 2009
1.6 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

2. De Actie

2.1 Deze Actie bestaat uit het beantwoorden van de prijsvraag. De deelnemers die gedurende de Actieperiode op www.kruidvat.be/efteling de vraag " Hoe lang bestaat attractiepark de Efteling? " beantwoorden de hierna te noemen prijzen.

3. Voorwaarden

3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in België woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.
3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
3.5 Kruidvat is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.

4. De Prijzen

4.1 De te winnen prijzen bij deze Actie zijn 25 beautypakketten en een overnachting in het Efteling hotel.
4.2 Waar relevant zal kansspelbelasting worden voldaan ten aanzien van de uitgekeerde prijzen.

5. Uitkering van prijzen

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.
5.2 Na afloop van de Actieperiode zal uit alle deelnemers door een onafhankelijk persoon de winnaars geselecteerd worden. Tussen 20 en 22 juli 2009 zullen de winnaars bekend gemaakt op www.kruidvat.be/efteling. Winnaars ontvangen tevens per e-mail bericht van Kruidvat. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
5.3 De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van Kruidvat. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
5.4 Gebruik van de Kruidvat ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. Kruidvat kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actie-voorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijzen door de winnaars.

6. Publiciteit

6.1 De winnaars van de prijzen geven Kruidvat toestemming om hun namen en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie en zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Kruidvat verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaars die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Kruidvat hebben daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

7. Persoonsgegevens

7.1 Kruidvat zal de gegevens van de winnaars uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van deze Actie. Met deelname aan de Actie stemmen deelnemers tevens in met ontvangst van de Kruidvat Nieuwsbrief. Deelnemers hebben te allen tijde de mogelijkheid ontvangst van de Kruidvat Nieuwsbrief stop te zetten.

8. Klachten

8.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij Kruidvat
8.2 Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2006. Een ieder die meent dat de Actie niet voldoet aan deze Gedragscode kan een schriftelijke klacht indienen bij het Projectbureau Kansspelen, Ministerie van Justitie, Postbus, 20301, 2500 EH te Den Haag.

Mijn Kruidvat

Nieuwsbrief

Elke week direct op de hoogte zijn van de aanbiedingen op Kruidvat.be? Meld je nu aan!